مدیریت HSE

آقای علیرضا ضیغمی

 

کارشناس محیط زیست                       کارشناس ایمنی                     کارشناس ایمنی                               کارشناس ایمنی

 خانم معصومه شادی                           آقای رضا زاده صفار                    آقای رضا جهانبخشی                            آقای سجاد لویمی

(پروژه پاشنه زاگرس)                            (پروژه تصفیه‌شکر)                       (پروژه آزادگان)                              (پروژه آبگنجی)

 

 کاردان ایمنی

آقای محمدرضا محمدی

(پروژه آوج - صفی‌آباد)

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت