موفقیت در اخذ پروژه جدید: پروژه پاشنه زاگرس

 از نقطه نظر جغرافيايي، منطقه طرح پروژه که مسير ياد شده در آن قرار گرفته است در بخش جنوب غربي ايران و در استان خوزستان واقع مي باشد. اين مسير در شمال شرقي استان خوزستان و در محدوده شهرستان هاي انديمشك، دزفول و لالي قرار گرفته است. درواقع مسير پاشنه زاگرس كريدوريست كه از حسينيه آغاز و از شهر هاي انديمشك، دزفول، سردشت، لالي و انديكا عبور كرده و به ايذه ختم مي گردد. در حال حاضر اين قرارداد عمليات اجرايي بخشي از مسیر پاشنه زاگرس به طول 15.3 كيلومتر از کل مسير مدنظر مي باشد كه از کیلومتر 000+49 روستای بیت المهدی آغاز و در کیلومتر 300+64 روستای گاومیر خاتمه می یابد.

 بازگشت به صفحه قبل

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت