برگزاری جلسه پایانی تدوین سند استراتژیک در تاریخ 98/11/15

جلسه مذکور راس ساعت 8 صبح روز شنبه با حضور جناب آقای دکتر هاشمی و مدیر عامل محترم و اعضای محترم شورای تدوین سند استراتژیک با نام و یاد خداوند متعال آغاز سپس جناب آقای دکتر هاشمی موضوعات مطرح شده در جلسات گذشته را مرور نمودند . در ادامه بحث ایشان به بیان استراتژیهای اصلی و استراتژی واحدهای مختلف و امتیاز ماتریس ارزیابی عوامل پرداخت و ضمن ارایه سند استراتژیک به مدیرعامل محترم شرکت اظهار داشت که مدیران محترم باید به سمت استراتژیهای تعیین شده حرکت و برنامه ریزی نمایند. در پایان مدیرعامل محترم ضمن یادآوری اهمیت داشتن سند استراتژیک در خصوص اینکه مدیران شرکت چگونه باید خود را با تغییرات در عرصه اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی وفق دهند بیاناتی فرمودند و سپس با ذکر صلوات جلسه مذکور پایان یافت.

 

بازگشت به صفحه قبل

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت